header

ข่าวจากสังฆมณฑลราชบุรี

25 January 2020

 • ข่าวดีสัปดาห์ที่ 3 เทศกาลธรรมดา (26 มกราคม 2020)


  ข่าวดีสัปดาห์ที่ 3 เทศกาลธรรมดา
  26 มกราคม 2020
  จงเป็นแสงสว่าง
  ก. ความสำคัญ
       1.บทอ่านวันนี้แสดงให้เห็นว่าบรรดาคริสตชนรุ่นแรกๆ เข้าใจว่าพระเยซูเจ้าทรงเป็นผู้ที่ทำให้ความคาดหวังของชาวอิสราเอลตั้งแต่โบราณกาลเป็นความจริง ในบทอ่านสอนเราว่าพระเยซูคริสต์ทรง “แสงสว่าง” ที่นำเราออกจากความมืดมนของบาป โดยขอให้เราได้ “จงกลับใจ” และยอมรับที่จะปฏิบัติตนตามบทบัญญัติของพระองค์

 • สาส์นวันอาทิตย์พระวาจาของพระเจ้า

  สาส์นวันอาทิตย์พระวาจาของพระเจ้า

  (วันที่26 มกราคม ค.ศ. 2020)

  พี่น้องที่รักในพระคริสตเจ้าทุกท่าน

           พระวาจาของพระเจ้าเป็น อานุภาพของพระเจ้าซึ่งนำความรอดพ้นให้แก่ทุกคนที่มีความเชื่อ” (รม 1:16) สังฆธรรมนูญเรื่อง “การเผยความจริงของพระเจ้า” ระบุถึงเรื่องนี้ไว้ตอนหนึ่งว่า “ในพระวาจาของพระเจ้ามีพละกำลังและประสิทธิภาพมากมาย จนว่าพระวาจานั้นค้ำจุนและเป็นพลังของพระศาสนจักรและเป็นพละกำลังแห่งความเชื่อ เป็นอาหารเลี้ยงวิญญาณและเป็นธารบริสุทธิ์ไม่มีวันเหือดแห้งของชีวิตฝ่ายวิญญาณสำหรับบรรดาบุตรแห่งพระศาสนจักร(DV 21) ด้วยเหตุนี้ จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่พระศาสนจักรถือเสมอมาและยังถือต่อไปว่าพระวาจาของพระเจ้า ซึ่งได้รับการบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในพระคัมภีร์ พร้อมกับธรรมประเพณีศักดิ์สิทธิ์ “เป็นบรรทัดฐานสูงสุดของความเชื่อของตน” (DV 21)

 • ชุมนุมยุวธรรมทูตและนักเรียนคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี


  ชุมนุมยุวธรรมทูตและนักเรียนคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี

      วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2020 แผนกงานยุวธรรมทูตสังฆมณฑลราชบุรี ร่วมมกับ ศูนย์คริสตศาสนธรรม ราชบุรี จัดงานชุมนุมยุวธรรมทูตและนักเรียนคาทอลิก ณ วัดอัครเทวดามีคาแอล  ดอนกระเบื้อง จ.ราชบุรี มีผู้เข้าร่วมงาน  จำนวน   255   คน

 • ชุมนุมครูคาทอลิก: ผู้สืบสานงานประกาศข่าวดี


  ชุมนุมครูคาทอลิก: ผู้สืบสานการประกาศข่าวดี

      โอกาสวันครู  วันพฤหัสที่ 16 มกราคม 2020 คณะกรรมการอภิบาลและแพร่ธรรมในโรงเรียนฝ่ายอบรมศึกษาสังฆมณฑลราชบุรี  จัดการชุมนุมครูคาทอลิก หัวข้อ "ครูคาทอลิก: ผู้สืบสานการประกาศข่าวดี" ณ โรงเรียนดรุณานุเคราะห์ บางนกแขวก จ.สมุทรสงคราม โดยมีคุณพ่อเสนอ  ดำเนินสดวก อุปสังฆราช  เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ  ร่วมกับบรรดาผู้บริหาร คณะครูจากโรงเรียนในเขตสังฆมณฑลราชบุรี

 • ข่าวดีสัปดาห์ที่ 2 เทศกาลธรรมดา (19 มกราคม 2020)


  ข่าวดีสัปดาห์ที่ 2 เทศกาลธรรมดา
  19 มกราคม 2020
  ก. ความสำคัญ
       1. ขอต้อนรับกลับเข้าสู่เทศกาลธรรมดาช่วงเวลาที่ยาวที่สุดของพิธีกรรมของพระศาสนจักร หลังจากที่เราฉลองเทศกาลพิเศษ (มหาพรต เตรียมรับเสด็จ) เทศกาลธรรมดาเป็นช่วงเวลาได้มีโอกาสไตร่ตรองเรื่องราวต่างๆในชีวิตของพระเยซูเจ้า คำเทศน์สอน เรื่องเปรียบเทียบ อัศจรรย์ต่างๆ อุปสรรคและความสำเร็จในแต่ละวัน
        2. คำสำคัญของบทอ่านในวันนี้คือ “ลูกแกะของพระเจ้า” ซึ่งท้าทายเราให้ดำเนินชีวิตเฉกเช่นลูกแกะของพระเจ้าและยอมตายเช่นเดียวกับลูกแกะของพระเจ้า

 

footer